Een discipel is een leerling, iemand die luistert naar het onderwijs van een ander en die persoon nadoet. Het woord komt van het Latijnse discipulus, dat ‘leerling‘ betekent. In veel gemeenten spreekt men niet vaak over ‘discipelschap‘, waarmee men de gelovigen aanduidt als volgelingen en leerlingen van Jezus.

Afbeelding: De weg naar vrijheid

Volgens de evangeliën kwam Jezus Christus niet naar de aarde om gediend te worden, maar om te dienen (Mattheüs 20:28). Johannes de Doper had ook discipelen (Johannes 1:35-37), (Johannes 3:25), (Mattheüs 11:2), (Mattheüs 14:12) en de religieuze groep van de Farizeeërs had er een aantal (Mattheüs 22:16). Van Johannes de Doper hadden ze veel geleerd en heel wat gehoord over Jezus, die de beloofde Messias zou zijn. Jezus’ discipelen volgden Hem ongeveer drie jaar lang op Zijn reizen door Israël: Jezus koos een groep van twaalf discipelen toen Hij Zijn dienstwerk begon (Johannes 1:37-41), (Markus 1:17-18), (Markus 2:14-19), (Lukas 6:13-16). Hoewel er meer discipelen waren die Jezus een tijdlang volgden, hadden deze twaalf mannen een speciale plaats….(Johannes 6:58-71)

Discipelen krijgen “privéonderwijs”. Eén van Jezus’ belangrijkste taken was om de komst van Gods Koninkrijk te prediken aan het volk (Mattheüs 4:17), (Mattheüs 11:1). Maar de kleine kring van Zijn discipelen kreeg vaak extra onderwijs zie (Mattheüs 20:17), (Markus 4:34), (Markus 10:10). De belangrijkste lessen die Jezus aan de discipelen meegaf – maar die ze niet volledig begrepen – gingen over Jezus’ komende dood en opstanding (bijvoorbeeld Mattheüs 16:21). Het was heel belangrijk dat zij een goed begrip hadden van Jezus’ ware identiteit en missie, omdat zij later het Evangelie aan alle volken moesten verkondigen.

Discipelen gaan lijken op hun Meester

Het doel van discipelschap is niet alleen om kennis te vergaren en te ontdekken hoe de leraar leeft, maar ook om dat gedrag over te nemen en zijn volgeling te worden“. Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn” (Lukas 6:40). In Lukas 9:1-6 lezen we hoe Jezus Zijn discipelen uitzendt om precies hetzelfde te doen als Hij: “om het Koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen”. Jezus heeft hen Zelf toegerust voor die taak. Hij “gaf aan hen kracht en macht over alle demonen, en om ziekten te genezen”. Jezus’ discipelen konden dat niet in eigen kracht. Jezus had hen dat vooraf al beloofd in Johannes 14:12-13:

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden”.

Iedere gelovige is een discipel
Na Jezus’ dood en opstanding hadden de twaalf discipelen nog steeds een bijzondere positie. Zij waren ooggetuigen geweest van Jezus’ dienstwerk, en werden “apostelen” genoemd. Mensen die later tot geloof kwamen, hadden die speciale positie niet. Maar ook zij werden “discipelen” genoemd! (Handelingen 6:7). In Handelingen 11:26 lezen we dat discipelen ook “Christenen” genoemd werden. Dat is vandaag de dag wellicht een veel algemener gebruikte term, maar uiteindelijk is dus elke echte kind van God een discipel van Jezus Christus. En nog een stap verder: Jezus roept Zijn volgelingen op om het Evangelie verder te verspreiden en ook andere mensen te leren hoe ze Jezus in hun eigen leven kunnen volgen. Ben jij je ervan bewust dat dit jouw roeping is als je kind van God bent?

Kenmerken van hedendaagse discipelen.

Zoals de discipelen deden tijdens Jezus’ leven op aarde, moeten wij Jezus volgen. Ook wij moeten Zijn lessen leren en op Hem gaan lijken. In Johannes 8:31 zei Jezus: “Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen”. Een ander kenmerk van discipelen is hun liefde onder elkaar (Johannes 13:35) en het dragen van geestelijke vrucht (Johannes 15:8). Dit gedrag weerspiegelt Jezus’ eigen voorbeeld. Wie dicht bij Jezus leeft, wordt van binnenuit veranderd
(Romeinen 12:2).

Discipel-zijn kost wat

Als “discipel-zijn” betekent dat je Jezus volgt, kost dat natuurlijk wel wat. Als we Jezus op de eerste plek moeten zetten, kunnen andere dingen die eerste plek niet meer innemen. Onze familie, zelfs ons eigen leven, is minder belangrijk dan de Heere Jezus (Lukas 14:26-27), (Lukas 14:33). Bovendien vinden andere mensen het soms maar niets dat we kinderen van God zijn. We kunnen vervolgd of zelfs gedood worden, net zoals Jezus. Jezus waarschuwde Zijn discipelen daarvoor in Johannes 15:20:

“Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen”

Discipel-zijn is geweldig

En toch is het geweldig om een discipel van Jezus te zijn. Niet alleen zal een hechte relatie met Jezus je in dit aardse leven zegen brengen, maar het leidt ook tot eeuwig leven. Jezus Christus heeft dat Zelf beloofd: “En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken” (Johannes 10:28). Ben jij een discipel van Jezus? Hoe heeft het volgen van Jezus jouw leven veranderd? Ik schrok toen ik ontdekte hoeveel mensen die serieus kinderen van God zijn, nog nooit de Bijbel helemaal hebben gelezen. Daarmee beperken ze volgens mij ernstig hun eigen geestelijke ontwikkeling. Na kennis komt zelfbeheersing, of anders gezegd, discipline. In deze fase bewijst een kind van God dat hij ook echt een discipel is – dat wil zeggen, of hij discipline heeft – of dat hij alleen maar lid is van een kerk of gemeente.

Discipline moeten we toepassen op ieder vlak van onze persoonlijkheid – onze emoties, onze levenshouding, onze verlangens, ons gedachteleven. Verder is het niet alleen noodzakelijk dat we gedisciplineerd zijn in ons doen en laten, maar vooral ook in onze reacties op de dingen die op onze weg komen. Pas als we discipline hebben geleerd, kunnen we door naar onze volgende groeifase – volharding. Voor de fase van volharding moeten we verschillende tests en beproevingen kunnen doorstaan. Deze tests zullen onvermijdelijk de zwakke, ongedisciplineerde gebieden in ons leven blootleggen. Nu komen we meteen bij een heel belangrijke reden waardoor sommige kinderen van God niet verder komen in hun geestelijke groei. Ze komen niet door deze twee fasen van zelfbeheersing en volharding heen.

De 12 discipelen

Er waren 12 discipelen van Jezus, die later apostelen werden. Uit zijn vele volgelingen koos Jezus de 12 om te reizen en van hem te leren; ook deze mannen waren oorspronkelijk de discipelen van Christus. Dit waren de mannen die naar verre landen waren gestuurd om als boodschappers op te treden. Onder deze twaalf apostelen was Judas; Het was Judas, die Jezus verraadde en later zelfmoord pleegde, en werd vervangen door Matthias om de missie voort te zetten. Volgens Dictionary.com wordt de term ‘discipel’ gedefinieerd als: Leerling<————————->Student. Deze term is afgeleid van het klassieke Griekse woord ‘mathaytes‘, wat simpelweg een ‘student‘ betekent. Het wordt veel gebruikt in het concept van het koninkrijk van God. Een discipel is een student of een volgeling van Jezus en zijn leringen. Ze waren in wezen zijn studenten tijdens zijn bestaan. Jezus had een enorme aanhang; hij aanvaardde zondaars en vrouwen die tot veel controverses leidden, hoewel het nog steeds niet zeker is of zij zijn discipelen waren of niet. Het woord ‘discipel‘ is afgeleid van het Latijnse woord ‘discipulus‘ en wordt in wezen beschouwd als een leerling die leert van zijn leraar. Sommige beroemde en eerste volgelingen van Jezus waren Johannes de Doper en Petrus; ze worden als de belangrijkste beschouwd. Sint Petrus was de eerste die Jezus als de Messias van de mensheid had begroet.

Afbeelding: vergelijking tussen apostel en discipel

Wat betekent ambassadeur?

Een ambassadeur is een diplomaat die de regering van zijn of haar land vertegenwoordigt bij een ander land (gastland) of bij een internationale organisatie (met de titel van permanente vertegenwoordiger :
(Johannes 5:19-21), (Filippenzen 2:6-9).

Mijn onderwerp is heel duidelijk, Ik wil het met je hebben over discipelschap. Ik weet dat het niet altijd een geliefd onderwerp is, maar dat komt omdat het vaak niet goed begrepen wordt. En toch is het echt iets wat het lichaam van Christus nodig heeft. Wij moeten discipelen worden, leerlingen van Jezus. Als gelovigen dit begrijpen, dan garandeer ik: hun levens veranderen! Als zij discipelen zouden zijn, zouden zij niet de problemen hebben, die zij nu hebben. Er zijn mensen, die van God proberen te ontvangen en van bepaalde dingen vrijgemaakt willen worden, maar zij zijn geen discipelen van Jezus.
Kijk eens naar Johannes 8:31-32. Jezus zei dan tegen de Joden, die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrij maken. Daar zegt Jezus, dat er mensen zijn, die in Hem geloven, maar die geen discipelen van Hem zijn. Jezus zei dat, om een ‘echte’ discipel te zijn, je in Zijn woord moet blijven. En dan had Hij het over de waarheid kennen.

Je hoort vaak mensen zeggen dat de waarheid je vrij maakt, maar het is alleen de waarheid die je kent, die je vrijmaakt. En het is alleen als je in Zijn woord blijft, dat je een discipel wordt. In Matt. 28:19-20 staat de Grote Opdracht, een van de laatste woorden die Jezus sprak, voordat Hij naar de hemel opging: Ga dan heen, onderwijst al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. 

Afbeelding: proces naar discipelschap

Het Griekse woord, dat in vers 19 als ‘onderwijst’ wordt vertaald, is het woord ‘matheteuo‘, en dat betekent “een leerling worden” of “te discipelen”. Veel mensen hebben een negatieve kijk op het zijn van een leerling. Het doet hen denken aan de tijd, dat ze naar school gingen en in de klas moesten zitten, proefwerken maken en al die dingen. Om een leerling of discipel te zijn, is discipline nodig. Maar weet je? Door die discipline heb je wel kennis gekregen. En die kennis maakte je sterk. Dat deed het toen en dat doet het nu nog. Kennis geeft je het vermogen om dingen te doen, die je niet kunt doen zonder het (de waarheid) te weten. Dat is eigenlijk wat je vrij maakt. Dus, als je ziek, arm, angstig, gedeprimeerd of ontmoedigd bent, heb je een ‘kennis’ probleem; je kent de waarheid van Gods Woord niet. Het kennen van die waarheid maakt vrij. Om die waarheid te leren kennen, zou je een leerling, een discipel, moeten worden… Discipelschap maakt je vrij.

Ik weet, dat ik misschien op wat tenen trap, maar als er een gebied in je leven is, waar je niet vrij bent, is dat omdat je niet echt de juiste dingen over de Vader hebt geleerd. Bij voorbeeld, in 2Petrus 1:2 staat:
Moge de genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heer. Sommige mensen bidden voor meer vrede, maar dit vers zegt, dat vrede wordt vermeerderd door kennis! In het volgende vers staat: ‘Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd’. Dat woord “alles” betekent: ALLES. Alle dingen. Inclusief genezing, voorspoed, vreugde, visie, wat dan ook. Aan ons zijn alle dingen gegeven “door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd” (2Pet. 1:3). In het volgende vers staat: “Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken” (2Pet.1:4) ‘Daardoor’ slaat terug op ‘de kennis van Hem’.

Door deze kennis van Hem heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken. Dit sluit dus allemaal bij elkaar aan. Alles wat ik zeg is Bijbels, en toch weten de meeste kinderen van God dit niet, omdat ze geen discipelen zijn. Zij spenderen hun tijd met het vragen aan God om ze te zegenen, te genezen en ze welvarend te maken, terwijl Hij dat allang gedaan heeft. Zij doen dit, omdat zij niet als leerling naar ‘de klas’ gekomen zijn. Zij hebben hun denken niet vernieuwd. Nieuwe gedachten en gedragingen worden niet zomaar gedownload als je wedergeboren wordt.  Hoewel onze geest vanuit God geboren is, moeten onze gedachten opnieuw geprogrammeerd worden, en dat is het proces van discipelschap. In Romeinen 12:2 staat:

“En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid* om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is”

(* Voor ‘gezindheid’ staat in andere vertalingen ‘denken’).

Omdat vele gelovigen geen discipelen zijn en hun denken niet vernieuwd hebben, hebben zij nog steeds waarden en gedragingen, die niet van God zijn. Met als resultaat, dat ze moeite hebben om van God te ontvangen en vrijgemaakt te worden. Dat brengt me naar een ander punt, waar ik het al eerder over gehad heb: de reden, dat de kerk niet de invloed heeft gehad, die het zou moeten hebben, is dat wij de nadruk hebben gelegd op de wedergeboorte van de mensen en niet op het maken van discipelen. Daardoor zijn er maar weinig mensen, die de ware dingen van God begrijpen, echt kennen. Er zijn maar weinig mensen, die doorgaan – blijven – in het Woord zodat ze werkelijk vrijgemaakt worden. Maar Jezus zei ons, dat we discipelen moesten maken, ”hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen” (Mat. 28:19). Iemand alles te onderwijzen wat Jezus heeft geboden, is net zo belangrijk als hen te vertellen over hun redding. Dat is een radicale verklaring, maar het is absoluut waar. In deze brief heb ik nog maar de top van de ijsberg aangeraakt. Dit is enorm! God wil dat we volwassen worden. Hij wil dat we discipelen zijn.

Gods discipline leidt u naar volledige vrijheid!

In het woord ‘discipline’ zit ook wel het woord ‘discipel’ wat ‘leerling ’of ‘volgeling’ betekent. Als volgeling van Jezus is het belangrijk om gedisciplineerd te zijn in uw wandel met God. Jezus heeft in Zijn leven laten zien wat discipline was. Hij was op Zijn twaalfde al gedreven om bezig te zijn met de Geschriften (Lucas 2:49) en op latere leeftijd leest u dat Jezus vroeg in de ochtend op stond om te bidden (Marcus 1:35). Zijn liefde voor God dreef Hem ertoe om dit te doen. Toen Jezus vervolgens dertig was begon Hij in Zijn bediening te wandelen en leerde Hij Zijn volgelingen hetzelfde te doen. Hij onderwees hen wat het betekende om Zijn discipel te zijn en ‘disciplineerde’ hen in het volgen van Zijn voorbeeld. De discipline om Jezus te volgen wordt gedreven door liefde.  

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *