Deze studie is de basis van een ieder die in Christus Jezus gelooft.
In Habakuk 2:4 staat het volgende geschreven: “De rechtvaardige zal door zijn geloof leven”. Dit vers wordt ook driemaal aangehaald in het Nieuwe Testament (Rom. 1:17; Gal. 3:11; Hebr. 10:38). Rechtvaardigen maken deel uit van Gods gezin.

Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Romeinen 3:21‭-‬22 -31

Hij heeft het op wettige gronden mogelijk gemaakt voor mens die geestelijk dood en in verbonden met Satan is, om een nieuwe schepping te worden door het ontvangen van Gods eigen natuur en leven. Dat leven en die natuur van God is de gerechtigheid. Van daar dat de mens die de natuur van God ontvangen heeft, automatisch de gerechtigheid van God in Christus is geworden.

2Petrus 1:3-4
Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent.

Misschien weet jij het niet , misschien maak jij er geen gebruik van, maar het is wettige waar . De geestelijk dode mens kan niet in Gods tegenwoordigheid staan. Wij zien hoe God dit feit illustreerde onder het Oude verbond. De hogepriester ging slechts eenmaal per jaar het heilige der heiligen binnen en dan nog alleen wanneer hij onder de bedekking van het bloed was.

De hogepriester ging die heilige plaats niet binnen om te aanbidden, maar om een jaarlijkse verzoening te doen voor het geestelijk dode Israël. God zond Zijn Zoon naar de wereld om mens te worden, om voor eeuwig verbonden te worden met de mensheid. Die Zoon ging aan het kruis volgens het vastomlijnde plan van God, werd zonde , nam onze plaats in als plaatsvervanger. 2 Cor 5:21-1Petrus 1:19-20 Handelingen 2:23-24

Toen overwon Hij de vijand door over drie dagen opgestaan uit de doden en stelde Hij de gerechtigheid beschikbaar voor de mens.

Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken: Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Romeinen 10:8‭-‬10

Zodra je weet dat je de gerechtigheid Gods in Christus is en weet wat die gerechtigheid inhoud, is Satan verslagen. Deze gerechtigheid is niet onze ervaring die gerechtigheid is van de Vader die aan ons geschonken is. een gaven van God. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus. Romeinen 5:17

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Romeinen 5:1‭-‬2

Iemand die door Christus gerechtvaardigd is, is vrij van schuld, van minderwaardig zijn en van veroordeling (Rom. 8:1-6, 30, 33, 34).

God heeft ons geroepen, geheiligd en gezalfd om Zijn wil hier op aarde te volbrengen en Zijn werk in de eindtijd te doen. Alles wat onze hemelse Vader maakte, maakte Hij door het geloof. Alles wat God doet, doet Hij door het geloof. Voor de gelovigen is het niet anders. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. Hebreeën 11:6

1Johannes 5:4
Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.

Rechtvaardigt God vanwege het vertrouwen dat de mens in Hem stelt? Was het geloof van de mens de rechtvaardigende entiteit?

Het antwoord is te vinden in Romeinen 1, vers 16 en 17:

“Omdat ik me niet schaam voor het evangelie van Christus, want het is de kracht van God tot redding van een ieder die gelooft; eerst van de Jood, en ook van het Grieks.Omdat in hem de gerechtigheid van God van geloof tot geloof wordt ontdekt, zoals er staat geschreven: maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven ”(Rom. 1:16 -17).

De rechtvaardige zal uit geloof leven” (Rom. 1:17). Een rechtvaardige is iemand die het Woord van God gelooft en in praktijk brengt.

Geloven is geen passieve aangelegenheid. Geloven houdt in dat we volledig op God vertrouwen en actie ondernemen. Geloven is een werkwoord. Als we geloven, moeten we handelen; anders is ons geloof dood (Jak. 2:17). Rechtvaardigen kiezen ervoor om de beloften van God te ontvangen.

Door het geloof ervaren rechtvaardigen overwinningen in hun geestelijke strijd. Door het geloof ervaren zij en ontvangen goddelijke gezondheid en bovennatuurlijke genezing, herstel en vernieuwing. Rechtvaardigen ervaren en ontvangen financiële voorspoed door het geloof. Geloof is altijd beschikbaar wanneer de rechtvaardigen het nodig hebben. Het geloof is een opening waardoor God kan ingrijpen, kan verlossen, antwoorden geven en zalven voor de bediening. Rechtvaardigen ervaren en ontvangen Gods Woord in hun harten door het te lezen, te spreken, dat te horen, mediteren en ernaar te handelen.

Zij gaan niet naar de gemeente om rechtvaardig te zijn, maar rechtvaardigen gaan naar de gemeente omdat de gemeente hun geestelijke huis is waar ze God dienen.

Het geloof brengt de vervulling van Gods beloften. Wanneer het geloof in Gods Woord in ons leven begint te werken produceert het bovennatuurlijke resultaten. Wij zijn door God geroepen om uit het geloof en door het geloof te leven.

Geloof in Gods Woord en de kracht van Zijn Geest is de oplossing voor elke nood en tegenspoed in ons leven. Als God u iets zegt om te doen en u doet het, transformatie is onderweg. Uw geloof is uw overwinning! Uw overwinning is in het Woord!

1Johannes 5:4
Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.

Geloof geeft u ogen in uw hart, want u ziet dingen wat nog niet in de natuurlijke wereld zichtbaar is. Geloof komt door het Woord, het Woord is de deur naar de Geest en de Geest leidt u naar de overwinning.

Die ieder vergelden zal naar zijn werken, Romeinen 2:6.

Groot van raad en machtig van daad (want Uw ogen zijn open over alle wegen van de mensenkinderen, om eenieder te geven overeenkomstig zijn wegen en overeenkomstig de vrucht van zijn daden),..Jeremia 32:19

Zolang je nu nog hier op aarde leeft, mag je door geloof leven. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken….Hebreeën 11:6

Gehoorzaamheid is het bewijs dat het geloof echt is vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. Filippenzen 1:11

Moge de HERE u rijkelijk zegenen in alle opzichten en u tot een zegen maken voor anderen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus….1 Korinthe 1:3

Amen.