Dienaren van de nieuwe verbond

De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid….2 Korinthe 3:17

Dienaren van de nieuwe verbond !
2Kor 2:12-17—–2Kor 3:1-18

ontmoet God en zijn heerlijkheid in vrijheid!

WIL JE DEZE OVERDENKING LIEVER LUISTEREN?

Heb je het gezien? Mozes komt van de berg af! Na 40 dagen en 40 nachten te hebben gewacht, zie je hem de berg afdalen met twee grote stenen.

Wat zou God tegen hem hebben gezegd? Hoe dichterbij je komt, hoe angstiger je wordt. Wat een licht straalt er van hem af! Je kunt niet meer kijken, zo fel is het licht. Toch vraagt Mozes om dichterbij te komen.

Je kunt nog steeds niet naar hem kijken en bent blij wanneer hij een doek (sluier) over zijn gezicht legt. Wat is de betekenis van deze sluier? Wat heeft het offer van Jezus met deze sluier te maken? Jij kunt Gods heerlijkheid vandaag ontmoeten.
—    —–  —-  —–   —-  — —  —-  —-
Mozes en zijn sluier 
En het gebeurde, toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde – de twee tafelen van de getuigenis waren in Mozes’ hand, toen hij van de berg afdaalde – dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde, omdat de HEERE met hem gesproken had.
Exodus 34:29

Wanneer Mozes met God praatte, ging zijn gezicht glanzen van een uniek stralend licht.

In een wolk was God tot hem gekomen. God was aan hem voorbijgegaan. Zijn heerlijkheid ontmoette Mozes op de berg.

God stelde zichzelf aan Mozes voor in vers 6 van dit hoofdstuk. Hij noemt zichzelf: Heere, barmhartig, genadig, rijk aan goedheid, geduld, trouw.

Maar ook noemt Hij zich hier een God die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige niet als onschuldig kan zien. God is immers rechtvaardig. Wat ongelofelijk moet deze ontmoeting zijn geweest!  

En als de Israëlieten aan het gezicht van Mozes zagen dat de huid van het gezicht van Mozes glansde, dan deed Mozes de doek weer over zijn gezicht, totdat hij naar binnen ging om met Hem te spreken.  Exodus 34:35 (HSV)

De Israëlieten kunnen de heerlijkheid van God (het licht van het gezicht van Mozes), niet verdragen, ze durven niet dichterbij te komen.

Wat kan Gods heerlijkheid niet verdragen? De zonde, duisternis, ongerechtigheid en de dood in de mens.

Met de sluier konden de mensen toch Mozes aankijken. Zonder geconfronteerd te worden met zijn stralende gezicht en hun eigen beperkte (in)zicht. Zou God ook willen dat Mozes deze sluier droeg? 

Geen sluier meer nodig
God verlangde ernaar om met de mens de wandelen, zonder de afstand van de wet.

De wet vroeg om prestatie, het houden aan Gods regels.

De mensen konden dit niet en moesten steeds offers brengen om in het reine met God te komen.

De wet bracht scheiding, afstand, waardoor God profeten moest gebruiken om tot de mensen te spreken. Terwijl Hij wilde spreken tot ieders hart individueel, met hen wilde wandelen zoals een vader met zijn kind. 

Als nu de bediening van de dood, met letters in stenen gegrift, in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die tenietgedaan zou worden, hoeveel te meer zal dan de bediening van de Geest in heerlijkheid zijn?
– 2 Korintiërs 3: 7-8 (HSV)

De wet leidde uiteindelijk tot veroordeling en deze wijst naar de dood.

Toch bracht God deze wet, gepaard met heerlijkheid die als een sluier van Mozes’ gezicht straalde.

Toen Jezus de dood overwon, werd het voorhangsel in de tempel gescheurd (Lucas 23:45). Dit was de ‘sluier’, waardoor de mens niet in het allerheiligste kon komen.

De mens kon door de zonde niet dichterbij God komen. Door Jezus’ offer kwam er een weg van genade. Je ontvangt vergeving, doordat Jezus tussen jou en God instaat. Nu door Jezus deze sluier gescheurd is, hoe groter is onze toegang tot zijn heerlijkheid? 

Waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid
Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt tenietgedaan in Christus.

Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart.

Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen.

De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheidt 2 Korintiërs 3: 14-17 (HSV)

De bedekking wordt in andere vertalingen vertaald met ‘sluier’. De sluier wordt weggenomen, en je zult zien wanneer je Jezus toelaat in je hart.

Je geeft toe dat je het zelf niet lukt om zonder zonde te zijn. Dit is bekering. Je keert je naar Jezus en zijn genade.

Waarin Hij zijn Geest als stuk van zijn heerlijkheid in je wil leggen. De Heilige Geest draagt Gods heerlijkheid.

Wat zit er dan in die heerlijkheid? De vrijheid om dichtbij God te komen. De God die zich aan Mozes voorstelde. Dichterbij zijn barmhartigheid, goedheid en trouw. Dichterbij zijn genade.

Er is geen bedekking op jouw hart meer, waardoor Gods Geest erin kan wonen. Waar je Gods Geest ontmoet, daar is Gods waarheid. Gods waarheid brengt vrijheid. Vrijheid: niet meer presteren om God te kunnen ontmoeten. Je mag door zijn genade, God zonder sluier aankijken. 

The veil is lifted and they see.
2 Korintiërs 3:16

Van versluierd naar weerspiegelend Wij, gelovigen, hebben geen sluier over ons gezicht. Wij zijn net spiegels, die het schitterende licht van de Here weerspiegelen. Terwijl zijn Geest in ons werkt, gaan wij steeds meer op Hem lijken….
2 Korintiërs 3:18.

Wij mogen zonder sluier God ontmoeten. In deze ontmoeting komt Hij met zijn heerlijkheid. Die zal net zoals bij Mozes op ons rusten.

Overal waar wij gaan, gaat Gods Geest, die vol is van zijn heerlijkheid, met ons mee. Die wil ons vormen, zodat we nog meer op Jezus gaan lijken.

In die heerlijkheid is geen ruimte voor zonde en de Geest zal ons dus ook hierop wijzen. Zodat we zonder sluier kunnen kijken naar de mensen om ons heen. 

Zodat wij als Gods spiegels mogen stralen van zijn heerlijkheid voor de mensen om ons heen. 

Aan de slag!
God vraagt aan jou vandaag ?

Mag ik je sluier verscheuren?
Spreek je eigen gebed uit:

keer je naar Jezus, vraag om vergeving, nodig zijn Heilige Geest uit in je hart en vraag om een ontmoeting met Gods heerlijkheid.

Ik geloof dat God vandaag tegen je zegt:  Leg je sluier opzij, kom dichterbij! Dichterbij Mij !