God is een God van relatie niet een god van Religie !

Hoe vaak hoor je Christenen wel niet zeggen: “wij hebben geen religie, maar een relatie. Wij zijn bevrijd van religie en moeten niets meer”. Zij zijn er trots op, dat zij niet, zoals vorige generaties, een religie aanhangen en allerlei dingen moeten doen en aan regels gebonden zijn, maar dat zij door Jezus Christus vrijgemaakt zijn en een relatie met God hebben. Religie houdt verband met het houden van de wet, het moeten van, angst, veroordeling en straf en daar zijn zij van bevrijd.

Zij moeten niets meer, maar zijn vrijgemaakt en leven in vrijheid. ( Een voorbeeld van Religie mens ! Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de HEERE. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door. Exodus 12:14 ) Wij ZIJN VRIJGEMAAKT ! Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. ….Galaten 5:1 Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Romeinen 10:4

Er was een belofte gedaan vierhonderdderdertig jaar voor de wet aan Abraham gedaan.

Galaten 3:16-19 Het klinkt allemaal zo vroom en zo mooi en natuurlijk hebben wij door het geloof en de wedergeboorte in Christus een relatie met God en hangen geen dode religie aan, maar bij velen zijn deze vrome woorden een verkapte vorm van hoogmoed en rebellie naar God toe, omdat zij zich niet willen onderwerpen aan God en Zijn Woord en Zijn geboden en zich niets laten gezeggen, maar zelf hun eigen leven willen leiden en zelf beslissingen willen maken, zonder dat God en Zijn Woord daar een rol in spelen.

Als jij aan hen vraagt of zij een religie of relatie hebben, zeggen zij een relatie te hebben, maar uit hun dagelijks leven is die relatie met God de Vader en Jezus Christus door de Heilige Geest ver te zoeken. Want waar bestaat die relatie uit? Vlees vs Geest Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet (Galaten 5:16-18) “Wij moeten niets meer en hoeven niets meer.

Wij hoeven ons niet meer aan de geboden van God te houden, wij hoeven niet meer te bidden, wij hoeven niet meer te vasten, wij hoeven niet meer de Bijbel te bestuderen, wij hoeven niet meer de tienden te geven, wij hoeven niet meer … (vul zelf maar in)”. Nee, dit alles hoef jij ook niet meer te doen om gered te worden. Redding kun je niet verdienen door de werken die jij doet en door de wet van Mozes te onderhouden. !!!!!!!!!!!! Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roemen.

Want Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen (Efeziërs 2:8-10) De redding is een genadegift van God, die Hij aan een ieder heeft gegeven, eerst aan het Joodse volk, Gods vleselijke verbondsvolk, en vervolgens aan de heidenen. Aan een ieder heeft God de mogelijkheid gegeven om gered te worden en verlost te worden van de macht van de duivel en het koninkrijk der duisternis en een nieuwe schepping; een zoon van God (dit geldt voor zowel mannen als vrouwen) te worden. Een ieder maakt zelf de keuze om in Jezus Christus, de Zoon van God, te geloven en door Hem gered te worden of niet.

De nieuwe mens zal de wet vervullen Maar het geheimenis van een wedergeboorte is, dat jij als uit God geboren bent en een nieuwe schepping, een zoon van God, bent geworden en jij een nieuwe natuur, namelijk Gods natuur, hebt ontvangen en Christus in jou leeft door de Heilige Geest en de wet van Zijn Koninkrijk in jouw hart regeert, dat jij de wet van het Koninkrijk van God zal vervullen, net als Jezus Christus, die wandelde naar de Geest en de wet vervulde ,

Is een mens in staat om de wet te vervullen?‘ Jij zal de wet vervullen, doordat jij God liefhebt met heel jouw hart, ziel, verstand en kracht en jij jezelf onderwerpt aan Hem en naar Zijn wil leeft. Vanuit de liefde naar God toe, zal jij vervolgens jouw naaste liefhebben als jezelf, wat niet inhoudt dat jij de zonde en afgoderij van jouw naaste tolereert en accepteert, maar dat jij bijvoorbeeld de dingen van jouw naaste niet begeert en daarom geen overspel pleegt met de man of vrouw van jouw naaste en jouw naaste niet bedriegt en niet steelt van jouw naaste, niet liegt tegen jouw naaste, geen echtbreuk pleegt met jouw naaste, jouw naaste niet dood, maar jouw naaste vergeeft en trouw blijft en ga zo maar door.

Als jij geboren bent uit God en de natuur van God hebt ontvangen en de Heilige Geest in jou woont, dan staat de wil van God opgeschreven in jouw hart. En als jij God liefhebt met heel jouw hart, ziel, verstand en kracht en de wet van de Geest in jou is, dan zult jij je onderwerpen aan God en Zijn Woord en Zijn wil doen ( Jeremia 31:31-34, Ezechiël 36:26-27, Romeinen 2:14-16, Hebreeën 8:8-13).

Het is géén kwestie van moeten, maar van willen Als jij wedergeboren bent en jij naar de Geest wandelt, dan is het geen kwestie meer van moeten, maar van willen. Jij bent verzoend met God en verbonden met Hem en doet de dingen omtrent God en Zijn Koninkrijk niet meer vanuit een wettische en vanuit een verplichting, maar vanuit liefde voor God. !!!!!!!!!!!!!!!!! Jezus Christus heeft ons vrij gekocht en Zijn liefde in onze hart gestort Amen .

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *